Consum d'energia

En el seu conjunt, el consum energètic de les fàbriques catalanes va repuntar un 1% al 2019, després que l'any anterior s'hagués reduït un 2%. L'aparent estabilitat d'aquesta magnitud queda matisada per l'aposta per l'ús de biomassa i altres combustibles alternatius, que va permetre al 2019 (últim exercici amb dades disponibles) reduir el consum de combustibles fòssils en un 8% (781.000 tones menys).

A la pràctica, la xifra no fa més que confirmar una tendència dels últims anys: la progressiva substitució d'energia no renovable (i altament contaminant) per combustible procedent de residus (parcial o totalment biomassa), cosa que es tradueix en un millor comportament ambiental de les plantes cimenteres.

En qüestions energètiques, i donada la diversitat de combustibles que es consumeixen, la mesura que s'utilitza per homogeneïtzar les magnituds és el joule o jul(símbol J), unitat d'energia, quantitat de calor i treball en el Sistema Internacional d'unitats. Es tracta d'una unitat derivada que es defineix com el treball que fa una força d'un newton quan el punt on s'aplica es desplaça un metre en la direcció de la força. En realitat, i per raó dels grans consums, a les fàbriques de ciment s'usa el gigajoule (GJ), que correspon a mil milions de joules.

2017 2018 2019 Var.
Combustible tradicional 10.521.186 10.332.268 9.551.594 -8%
Combustible parcialment biomassa 2.521.403 2.731.366 3.082.903 13%
Combustible alternatiu biomassa 1.634.458 1.320.710 1.829.618 39%
Total 14.677.048 14.384.344 14.464.115 1%

Nota: Dades en GJ

Font: Oficemen

Anar a l'inici