Inversions mediambientals

Ni les restriccions a l'activitat inherents als confinaments, ni la caiguda de les vendes com a conseqüència de l'emergència sanitària de la Covid-19 van impedir al sector del ciment català continuar amb la seva política d'inversions per a la millora de la seva conducta ambiental. Un comportament ja de per sí excel·lent, com queda reflectit pel compliment -en nombrosos paràmetres, amb molta folgança- dels límits d'emissions a què estan sotmeses les fàbriques per la legislació ambiental.

Durant 2020, aquestes inversions van superar els 3,5 milions d'euros, de manera que sumen més de 205 M€ en les últimes 3 dècades. Gairebé un terç es van dedicar a la millora de l'impacte visual, un aspecte molt valorat per la ciutadania.

L'estalvi de CO2 mitjançant la valorització energètica de residus a la fabricació de ciment va concentrar un altre 25% de la inversió amb gairebé 800 mil euros. Els capítols d'eficiència energètica i prevenció i reducció de diferents tipus d'emissions van ser també destí preferent dels esforços econòmics de les fàbriques. Finalment, cal destacar la protecció de la biodiversivad, que va més que quadruplicar la inversió de l’exercici anterior.

EPÍGRAF 2018 2019 2020 Var.
1.Reducció de les emissions de partícules a l'atmosfera en fonts localitzades (emissió per xemeneia) 769.266 3.005.208 355.493 -88%
2. Prevenció i reducció de les emissions de partícules a l'atmosfera provinents de les operacions d'emmagatzematge, manipulació i transport de materials 198.965 173.419 143.142 -17%
3. Reducció de les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) i de sofre (SO2) 0 0 291.478 100%
4. Reducció de les emissions sonores 158.000 137.542 176.000

28%

5. Qualitat dels abocaments d'aigua 75.413 284.064 0 -100%
6. Reducció, reciclatge i gestió de residus generats a la fàbrica de ciment 0 0 0
7. Estalvi de CO2 mitjançant el reciclatge i valorització de residus en la fabricació de ciment mitjançant la utilització com a matèries primeres alternatives (valorització material) 0 0 109.350 100%
8. Estalvi de CO2 mitjançant valorització de residus en la fabricació del ciment com a utilització de combustibles alternatius (valorització energètica) 1.250.179 599.239 789.325 32%
9. Reducció de les emissions d'olors 0 200.000 66.725 -67%
10. Impacte visual 423.539 1.498.281 1.025.008 -32%
11. Control d'efectes ambientals 231.177 161.953 140.473 -13%
12. Eficiència energètica 541.511 17.599 348.289 1.879%
13. Biodiversitat 8.834 17.500 95.943 448%
TOTAL 3.656.884 6.094.807 3.541.227 -42%

Nota: xifres en €

Anar a l'inici