Recuperació energètica

Les fàbriques catalanes continuen la seva lenta homogeneització amb Europa pel que fa l’ús de combustibles alternatius als fòssils (coc de petroli i carbó, principalment). Així, al 2019, el percentatge de substitució energètica (en termes de calor) ha arribat al 35%, mitjançant l’ús de més de 250 mil tones de residus per a ser combustionades en els forns.

En relació a l’any anterior, destaca el fort increment en la utilització de biomassa vegetal i de pneumàtics fora d’ús, amb creixements superiors al 200% d’aquests dos tipus de residus. Això ha generat una substancial reducció del volum de CO2 emès a l’atmosfera (un 26% respecte de 2018) evitant així, per primera vegada a la història, l’emissió de 316 mil tones d’aquest gas amb efecte d’hivernacle. Una contribució més del sector a la lluita contra el Canvi Climàtic.

TIPUS DE RESIDU 2017 2018 2019 Var.
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, pinyolada, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) 76.424 11.470 41.621 263%
CDR-RSU 135.307 131.582 138.563 5%
Farines animals 35.840 36.165 38.908 8%
Llots de depuradora urbana 7.344 7.563 5.457 -28%
Fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) 19.951 20.395 15.114 -26%
Residus procedents de vehicles fora d'ús 0 0 0
Residus procedents de la indústria paperera 0 0 0
NFUs 10.256 10.103 16.448 63%
Total 274.866 217.278 256.112

18%

% de substitució energètica 29% 31% 41% 14%
t de CO2 d'origen fòssil evitades 255.080 252.028 316.876 26%

Nota: Dades en tones.

Font: Generalitat de Catalunya

Anar a l'inici