CLASSES I USOS

CIMENTS COMUNS (Prefix CEM) Norma UNE-EN 197-1:2000

CIMENT TIPUS I
Pòrtland sense addició principal

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment Pòrtland CEM I

Principals camps d’aplicació:
Formigons i prefabricats de resistència alta o molt alta. Obres públiques especials de formigó pretesat.

Contraindicacions més importants:
Obres en ambients agressius. Obres de formigó de gran volum o gruix i estructures fàcilment fissurables per retracció.

CIMENT TIPUS II/A
Pòrtland amb baix contingut d’addició principal

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment Pòrtland amb escòria d’alt forn CEM II/A-S S 6-20
Ciment Pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D D 6-10
Ciment Pòrtland amb putzolana natural CEM II/A-P P 6-20
Ciment Pòrtland amb putzolana natural calcinada CEM II/A-Q Q 6-20
Ciment Portland amb cendra volant silícia CEM II/A-V V 6-20
Ciment Pòrtland amb cendra volant calcària CEM II/A-W W 6-20
Ciment Pòrtland amb esquist calcinat CEM II/A-T T 6-20
Ciment Pòrtland amb calcària CEM II/A-L L 6-20
CEM II/A-LL LL 6-20
Ciment Pòrtland mixt CEM II/A-M S/D/P/Q/T/W/L/LL 12-20

Principals camps d’aplicació:
Formigons, prefabricats i morters en general, de resistència alta o mitjana.

Contraindicacions més importants:
Obres en ambients agressius, encara que dependrà del tipus i quantitat d’addició.

CIMENT TIPUS II/B
Pòrtland amb moderat contingut d’addició principal

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment Pòrtland amb escòria d’alt forn CEM II/B-S S 21-35
Ciment Pòrtland amb putzolana natural CEM II/B-P P 21-35
Ciment Pòrtland amb putzolana natural calcinada CEM II/B-Q Q 21-35
Ciment Pòrtland amb cendra volant silícia CEM II/B-V V 21-35
Ciment Pòrtland amb cendra volant calcària CEM II/B-W W 21-35
Ciment Pòrtland amb esquist calcinat CEM II/B-T T 21-35
Ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L L 21-35
CEM II/B-LL LL 21-35
Ciment Pòrtland mixt CEM II/B-M S/D/P/Q/T/W/L/LL 21-35

Principals camps d’aplicació:
Formigons i morters en general, especialment de resistència mitjana o baixa.

Contraindicacions més importants:
Obres en ambients agressius, encara que dependrà del tipus i quantitat d’addició.

CIMENT TIPUS III
D’alt forn

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment d’alt forn CEM III/A S 36-65
CEM III/B 66-80
81-95

Principals camps d’aplicació:
Formigons en ambients agressius (sulfats presents en el terreny, aigües agressives i de mar, etc.). Equivalent al tipus SR.

Contraindicacions més importants:
Obres en què no es pugui assegurar una atenció adequada o sigui important l’estètica. Formigonada a baixes temperatures.

De forn alt de baixa resistència inicial Sufix L UNE-EN 197-1:2011

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment d’escòries de forn alt de baixa resistència inicial CEM III/A-L S 36-65
CEM III/B-L 66-80
CEM III/C-L 81-95

Principals camps d’aplicació:
Els mateixos que els d’alt forn, però quan les obres siguin massives (preses de formigó compactat).

Contraindicacions més importants:
Les mateixes que els d’alt forn.

CIMENT TIPUS IV
Putzolànic

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment putzolànic CEM IV/A D/P/V 11-35
CEM IV/B 36-55

Principals camps d’aplicació:
Formigons i morters en general, especialment en ambients moderadament agressius per aigües pures, dèbilment àcides o carbòniques agressives. Formigons per a obres hidràuliques. Formigons amb àrids reactius amb els àlcalis.

Contraindicacions més importants:
Obres en ambients molt agressius.

CIMENT TIPUS V
Compost

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment compost CEM V/A S/P/Q/V 18-30
CEM V/B 31-49

Principals camps d’aplicació:
Estabilització de sòls. Terres de ciment, grava ciment i bases de ferms. Formigó sec i compactat per preses o grans massissos.

Contraindicacions més importants:
En els casos no recomanats.

ALTRES CIMENTS

CIMENTS ESPECIALS DE MOLT BAIX CALOR D’HIDRATACIÓ
Prefix VHL UNE-EN 14216:2005

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciment d’escòries de forn alt CEM III/B-L S 66-80
CEM III/C 81-95
Ciment putzolànic CEM IV/A-L D/P/Q/V/W 11-35
CEM IV/B 36-65
Ciment compost CEM V/A-L S/P/Q/V 18-30
CEM V/B 31-50

Principals camps d’aplicació:
Els mateixos que els CIM corresponents, però quan les obres siguin massives (preses de formigó compactat).

Contraindicacions més importants:
Les mateixes que els CIM corresponents.

CIMENTS BLANCS
Prefix BL UNE 80305:96

Denominació Designació Addició principal Principals camps d’aplicació Contraindicacions més importants
Tipus % en massa
Ciment Portland Blanc BL I S/D/P/Q/T/W/L/LL 0-5 Formigons i prefabricats de resistències altes o molt altes. Morters especials (monocapa) Anàlogues a les dels ciments CEM I i CEM II
Ciment Portland Blanc amb addicions BL II S/D/P/Q/T/W/L/LL 6-25 Formigons i prefabricats de resistències altes o mitjanes. Morters especials (monocapa)
Ciment Portland Blanc per enrajolats BL V S/D/P/Q/T/W/L/LL 26-60 Enrajolats, paviments, revestiments, estucats, maçoneria, etc. Prohibit per a estructures

CIMENTS ESPECIALS
Prefix ESP UNE 80307:2001

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciments per a usos especials ESP VI-1 S/P/V 45-75

Principals camps d’aplicació:
Anàlegs als ciments CEM V i en especial en ferms de carreteres (paviments, bases, subbases) i en preses.

Contraindicacions més importants:
En els casos no recomanats.

CIMENTS AMB CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS
Sufixos

Denominació Designació Principals camps d’aplicació Contraindicacions més importants
UNE 80303-1:2013 Ciments resistents als sulfats /SR Existència de sulfats o aigua de mar. Fonamentacions en terrenys rics en guix. Obres marítimes en ambients especialment agressius. Segons el tipus i subtipus de ciment corresponent
UNE 80303-1:2013 Ciments resistents a l’aigua de mar /MR Contacte amb aigua de mar. Obres marítimes.
UNE-EN 197-1:2011 Ciments de baix calor d’hidratació /BC Formigons de baixa retracció. Formigonada en temps càlid. Grans masses de formigó (preses).

CIMENTS D’OBRA
UNE-EN 413-1:2005

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
MC 5 S/D/P/Q/T/W/L/LL ≤ 75
MC 12,5
MC 12,5 X ≤ 60
MC 22,5 X

Principals camps d’aplicació:
Morters de paleta.

Contraindicacions més importants:
En els casos no recomanats.

CIMENTS D’ALUMINAT DE CALCI
CAC/R UNE-EN 14647:2006

Denominació Designació Addició principal
Tipus % en massa
Ciments d’aluminat de calci CAC/R Compostos únicament d’aluminat de calci sense cap addició.

Principals camps de aplicació:
Formigons y morters refractaris. Medis agresius (sulfats, aigües de mar o débilment àcides) i en general per a pràctiques específiques.

Contraindicacions més importants:
En els casos no recomanats.

CLASSES RESISTENTS

Tipus
de ciment
Classe
resistent
aplicable
Resistències a compressió (N/mm2)
Inicials Normalitzades (28 dies) 90 dies
6 h 24 h 2 dies 7 dies Mín. Máx.
CEM i SR/MR 52,5 R 30,0 52,5
CEM BL i SR/MR 52,5 (N) (*) 20,0 52,5
CEM BL i SR/MR 42,5 R 20,0 42,5 62,5
CEM BL i SR/MR 42,5 (N) (*) 10 (***)
10 (**)
42,5 62,5
CEM i SR/MR 32,5 R 10 (**) 32,5 52,5
CEM i SR/MR 32,5 (N) (*) 16 32,5 52,5
BL 22,5 X (**) 22,5 42,5
ESP 42,5 (N) (**) 22,5 52,5 42,5
ESP 32,5 (N) 32,5 42,5 32,5
ESP 22,5 (N) 12,5 32,5 22,5
MC MC 5 (**) 5,0 15,0
MC MC 12,5 (X) (**) 7,0 12,5 32,5
MC MC 22,5 (X) (**) 10 22,5 42,5
CAC/R 18,0 40,0

La resistència depèn principalment de tres factors:

 • La finor de l’operació de mòlta
 • La barreja de clínquer, guix i addicions
 • Les proporcions d’aquests materials

Llegenda:
R: Alta resistència inicial
(*) N: Classe resistent segons la UNE-EN 197-1
(**) Resistència mínima: 2 dies segons la UNE-EN 197-1
(***) Segons el RC-16 i el reglament de la marca N per ciments

APLICACIONS DE CADA TIPUS DE CIMENT

Les especials característiques de cada ciment, tipus i classe resistent, el fan més o menys indicat per als diferents tipus d’obres o, més específicament, per als requeriments de cada classe de formigó.

A títol orientatiu, la taula següent dóna unes indicacions generals sobre el grau d’idoneïtat de cada ciment per a cada ús primari o classe de formigó. Per a un coneixement més exacte de les aplicacions, i per conèixer la idoneïtat de cada ciment per a cada tipus d’obra (fonaments, paviments, estructures, obres marítimes, etc.) es pot consultar l’annex VIII de la INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS RC-16.

Aplicaciones del cemento por tipo
 • ESP VI-1 Només utilitzables, en un o altre grau, en grans masses de formigó.
 • /SR o /MR Utilitzables en un o altre grau, segons tipus i categoria, en qualsevol formigó o element estructural que hagi de resistir atacs de sulfats (SR) o d’aigua de mar (MR).
 • /BC Utilitzables en un o altre grau, segons tipus i categoria, en formigons en massa o armats que requereixin un baix calor d’hidratació.
 • CAC / R Utilitzables en un o altre grau en:
  • formigons i morters refractaris.
  • formigons en massa i morters en mitjans agressius per sulfats, aigua de mar o aigües lleument àcides.

No utilitzables en formigó pretesat i elements estructurals prefabricats pretesats.