CLASSES I USOS

CIMENTS COMUNS (Prefix CEM) Norma UNE-EN 197-1:2000

ALTRES CIMENTS

CLASSES RESISTENTS

Tipus
de ciment
Classe
resistent
aplicable
Resistències a compressió (N/mm2)
Inicials Normalitzades (28 dies) 90 dies
6 h 24 h 2 dies 7 dies Mín. Máx.
CEM i SR/MR 52,5 R 30,0 52,5
CEM BL i SR/MR 52,5 (N) (*) 20,0 52,5
CEM BL i SR/MR 42,5 R 20,0 42,5 62,5
CEM BL i SR/MR 42,5 (N) (*) 10 (***)
10 (**)
42,5 62,5
CEM i SR/MR 32,5 R 10 (**) 32,5 52,5
CEM i SR/MR 32,5 (N) (*) 16 32,5 52,5
BL 22,5 X (**) 22,5 42,5
ESP 42,5 (N) (**) 22,5 52,5 42,5
ESP 32,5 (N) 32,5 42,5 32,5
ESP 22,5 (N) 12,5 32,5 22,5
MC MC 5 (**) 5,0 15,0
MC MC 12,5 (X) (**) 7,0 12,5 32,5
MC MC 22,5 (X) (**) 10 22,5 42,5
CAC/R 18,0 40,0

La resistència depèn principalment de tres factors:

 • La finor de l’operació de mòlta
 • La barreja de clínquer, guix i addicions
 • Les proporcions d’aquests materials

Llegenda:
R: Alta resistència inicial
(*) N: Classe resistent segons la UNE-EN 197-1
(**) Resistència mínima: 2 dies segons la UNE-EN 197-1
(***) Segons el RC-16 i el reglament de la marca N per ciments

APLICACIONS DE CADA TIPUS DE CIMENT

Les especials característiques de cada ciment, tipus i classe resistent, el fan més o menys indicat per als diferents tipus d’obres o, més específicament, per als requeriments de cada classe de formigó.

A títol orientatiu, la taula següent dóna unes indicacions generals sobre el grau d’idoneïtat de cada ciment per a cada ús primari o classe de formigó. Per a un coneixement més exacte de les aplicacions, i per conèixer la idoneïtat de cada ciment per a cada tipus d’obra (fonaments, paviments, estructures, obres marítimes, etc.) es pot consultar l’annex VIII de la INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS RC-16.

Aplicaciones del cemento por tipo
 • ESP VI-1 Només utilitzables, en un o altre grau, en grans masses de formigó.
 • /SR o /MR Utilitzables en un o altre grau, segons tipus i categoria, en qualsevol formigó o element estructural que hagi de resistir atacs de sulfats (SR) o d’aigua de mar (MR).
 • /BC Utilitzables en un o altre grau, segons tipus i categoria, en formigons en massa o armats que requereixin un baix calor d’hidratació.
 • CAC / R Utilitzables en un o altre grau en:
  • formigons i morters refractaris.
  • formigons en massa i morters en mitjans agressius per sulfats, aigua de mar o aigües lleument àcides.

No utilitzables en formigó pretesat i elements estructurals prefabricats pretesats.