COMPROMÍS DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS

L’aposta de les fàbriques per la minimització de l’impacte ambiental es tradueix en inversions milionàries en instal·lacions i tecnologia

El ciment és un producte bàsic per al desenvolupament de la societat, atès que permet la construcció d’habitatges i d’infraestructures. La seva fabricació representa una ocupació per a moltes persones, i el seu consum és un dels principals indicadors econòmics d’un territori. No obstant això, la seva producció, com qualsevol activitat industrial, té una sèrie d’efectes sobre l’entorn, la minimització dels quals és prioritària per al sector.

Des de fa anys, les empreses associades a Ciment Català duen a terme actuacions de gestió destinades a millorar l’impacte ambiental de les seves activitats productives, i també inverteixen en instal·lacions i tecnologies de caràcter mediambiental.

I ACORD VOLUNTARI

La indústria del ciment, conscient de l’impacte de l’activitat industrial sobre el seu entorn, s’esforça des de fa anys a evitar, reduir o atenuar aquests efectes. L’actitud de respectar i protegir el medi ambient al voltant dels centres de producció de ciment és una missió fermament implantada en el sector, però a més d’aquestes estratègies de prevenció, es duen a terme nombroses iniciatives de caràcter proactiu, amb l’objectiu de generar beneficis mediambientals, com les estratègies de valorització.

En aquest sentit, ja el 2002, la indústria va segellar el primer Conveni de Col·laboració per a la Prevenció i el Control de la Contaminació amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Es tractava d’un Acord Voluntari ja que les empreses, més enllà del que obligava la normativa legal en vigor, es van comprometre a “dedicar recursos econòmics, tècnics i humans per a la prevenció i el control de la contaminació procedent de les instal·lacions industrials que operen”. El Conveni va comportar la implementació de determinades solucions tècniques així com la inversió en metodologies de treball i tecnologies tendents a millorar la conducta ambiental de les fàbriques.

Els resultats, per al període de vigència de l’Acord (2002-2010), es resumeixen en la següent taula:

Acció Objectiu proposat / resultat aconseguit
Pols de fonts disperses
Tancament de magatzems de clínquer 7 / 7
Transport de clínquer 93 / 93
Mesura en continu de pols, NOx y SO2 16 / 16
Pols de forns
Objectiu < 75 mg/m3N 9 / 9
Objectiu < 50 mg/m3N 7 / 7
Pols de refredadors
Objetiu < 75 mg/m3N 1 / 1
Objetiu < 50 mg/m3N 5 / 5
Pols d’altres fonts: Objetiu < 50 mg/m3N 33 / 33
NOx de forns: Objetiu < 1.200 mg/m3N 16 / 16
SO2 de forns: Objetiu < 600 mg/ m3N 15 / 16 (*)

(*)Existeix una instal·lació (Forn de clínquer blanc de Vilanova) que presentava el 2008 valors d’emissió superiors a 600 mg / m3N. Aquesta instal·lació opera actualment com un punt d’expedició.

II ACORD VOLUNTARI

Els satisfactoris resultats obtinguts amb el primer Conveni de Col·laboració per a la Prevenció i el Control de la Contaminació amb la Generalitat van impulsar, immediatament, les converses per al tancament d’un segon Acord Voluntari, per al període 2011-2014.

En aquesta ocasió, els objectius i resultats obtinguts es concreten en:

Acció Objectiu proposat / resultat aconseguit
Emissions de partícules a l’atmosfera
Forns de ciment (Objetiu* < 20 mg/m3N) 10 / 11
Altres fonts: molins, refredadors, etc. (Objetiu* < 20 mg/m3N) 25 / 26
Emissió a l’atmosfera de diòxid de nitrogen (NOx) i sofre (SO2)
Emissions de NOx en forns anteriors a 2010 (Objetiu* < 800 mg/m3N) 9 / 10
Emissions de NOx en forns en servei des de 2010 (Objetiu* < 500 mg/m3N) 1 / 1
Emissions de SO2 fent servir coc com a combustible (Objetiu* < 400 mg/m3N) 12 / 12
Emissions de SO2 fent servir altres combustibles (Objetiu* < 50 mg/m3N o AAI) 9 / 9
Emissió d’altres contaminants
HCI (Objetiu** < 10 mg/m3N) 9 / 9
HF (Objetiu** < 1 mg/m3N) 9 / 9
Dioxines i furans (Objetiu** < 0,1 ng/m3N) 9 / 9
Metalls (Hg, Objetiu** < 0,05 mg/m3N) 9 / 9
Metalls (Cd + TI, Objetiu** < 0,05 mg/m3N) 9 / 9
Metalls (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + + V, Objetiu** < 0,5 mg/m3N) 9 / 9

(*) Mitjana anual de les mitjanes mensuals. / (**) Mitjana anual dels controls periòdics.

III ACORD VOLUNTARI

La protecció del medi ambient, l’impuls a  mesures que facin possible la transició del sector cap a una Economia Circular d’acord amb el Pla d’Acció de la Comissió de la UE i la millora de la informació pública sobre l’impacte ambiental de l’activitat de la indústria cimentera són els objectius principals de l’Acord Voluntari firmat el 6 de juliol de 2017 entre la Generalitat i Ciment Català.

Aquest pacte, el tercer que se subscriu després dels de 2002 i 2011, estableix fins a 48 actuacions concretes de prevenció, reducció i control de la contaminació que s’han d’implantar a les fàbriques de ciment catalanes durant els propers 4 anys. Aquestes actuacions inclouen des de la reducció de les emissions de partícules per xemeneies fins a l’eficiència energètica, la biodiversitat i la mobilitat, passant per l’ús de residus com a combustibles.

INVERSIONS MEDIAMBIENTALS