GRUPS DE TREBALL

Cinc comissions especialitzades aborden regularment els principals àmbits d’activitat de la indústria cimentera catalana

Amb la finalitat de donar respostes adequades, en contingut, forma i temps, a les necessitats que sorgeixen des de la pròpia indústria, Ciment Català ha desenvolupat una estructura de treball que atén de manera contínua els principals àmbits d’activitat del sector.

Existeixen 5 comitès que, de manera periòdica, analitzen, avaluen i proposen solucions per als reptes de cada moment, en àmbits que van des del coneixement tècnic a la formació. El seu treball, sempre orientat als compromisos fundacionals i estatutaris de l’Agrupació, redunda en benefici del conjunt de les empreses associades.

Comitè Tècnic

Funcions

Desenvolupar temes relacionats amb medi ambient, economia circular, reducció d’emissions, control d’emissions, eficiència, normativa vigent, seguretat, prevenció de riscos laborals, entre d’altres assumptes relacionats amb l’eficiència i la sostenibilitat.

Participants

Personal tècnic representant de les empreses associades, tècnic i Secretaria de Ciment Català.

Accions dutes a terme 

Assistència a jornades i seminaris informatius, participació en comitès externs, seguiment d’acord voluntari.

Interlocutors

Empreses associades, Consell Directiu, administracions públiques, entre d’altres.

Comitè de Medi Ambient

Funcions

Desenvolupar temes relacionats amb medi ambient, economia circular, reducció d’emissions, control d’emissions, normativa vigent, combustibles alternatius, entre d’altres temes en línia amb l’economia circular.

Participants

Personal tècnic representant de les empreses associades, tècnic i Secretaria de Ciment Català.

Accions dutes a terme

Assistència a jornades i seminaris informatius, participació en comitès externs, seguiment d’acord voluntari.

Interlocutors

Empreses associades, Consell Directiu, administracions públiques, entre d’altres.

Comitè de Qualitat

Funcions

Desenvolupar temes relacionats amb l’eficiència de producció, normativa vigent, qualitat del producte, control de la qualitat, auditories internes i externes, certificacions i sistemes de gestió de la qualitat, anàlisi de satisfacció del client, optimització del funcionament de l’organització, entre d’altres temes relacionats amb la millora contínua.

Participants

Personal tècnic representant de les empreses associades, tècnic i Secretaria de Ciment Català.

Accions dutes a terme

Assistència a jornades i seminaris informatius, participació en comitès externs.

Interlocutors

Empreses associades, Consell Directiu, administracions públiques, entre d’altres.

Comitè de Pedreres

Funcions

Desenvolupar temes relacionats amb medi ambient, reducció d’emissions, economia circular, restauració de pedreres, normativa vigent, biodiversitat, entre d’altres.

Participants

Personal tècnic representant de les empreses associades, tècnic i Secretaria de Ciment Català.

Accions dutes a terme

Assistència a jornades i seminaris informatius, participació en comitès externs.

Interlocutors

Empreses associades, Consell Directiu, administracions públiques, entre d’altres.

Comitè de Comunicació

Funcions

Desenvolupar estratègies, i dissenyar i executar accions per informar als diferents Grups d’Interès de les activitats de l’Agrupació.

Participants

Staff directiu de Ciment Català i un assessor extern.

Accions dutes a terme

Organització de seminaris i jornades tècniques, gestió del gabinet de premsa, edició de publicacions, manteniment i actualització dels canals de comunicació corporatius, producció de materials promocionals.

Interlocutors

Empreses associades, periodistes, Consell Directiu, administracions públiques.