LEGISLACIÓ

L’elecció del tipus de ciment per a diferents usos i tipus d’exposició ha de seguir les normes apropiades i/o reglamentacions vàlides

D’acord amb la Instrucció per a la recepció de ciments vigent (RC-16) només es podran utilitzar ciments legalment comercialitzats a Espanya, Estats de la Unió Europea o part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i aquells que tinguin un acord d’associació duanera amb la Unió Europea. Conseqüentment, els ciments han d’estar subjectes al Reglament (UE) Nº 305/2011 i, si s’escau, al Reial Decret 1313/1988 pel qual es declara obligatòria l’homologació dels ciments destinats per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats, i disposicions que el desenvolupen.

Normes de referència per als ciments subjectes al marcat CE

Es consideren ciments comuns els definits en la norma UNE-EN 197-1.
Inclou 27 ciments comuns, 7 ciments comuns resistents als sulfats, així com 3 ciments de forn alt de baixa resistència inicial dels quals 2 d’ells són resistents als sulfats.

 • UNE-EN 197-1:2011: Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns.
 • UNE-EN 14216:2015: Ciment. Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor d’hidratació.
 • UNE-EN 413-1:2011: Ciments d’obra de paleta. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 14647:2006: Ciment d’aluminat de calci. Composició, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 197-2:2014: Ciment. Part 2: Avaluació de la conformitat.
 • UNE 80117:2012: Mètodes d’assaig de ciments. Assajos físics. Determinació del color en el ciment i clínker blanc.
 • UNE 80216:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Determinació quantitativa dels components.
 • UNE 80220:2012: Mètodes d’assaig de ciments. Anàlisi química. Determinació de la humitat.
 • UNE 80304:2006: Ciments. Càlcul de la composició potencial del clínker portland.
 • UNE 80402:2008: Ciments. Condicions de subministrament.
 • UNE 80402:2008/M1:2011: Ciments. Condicions de subministrament.
 • UNE-EN 196-1:2005: Mètodes d’assaig de ciments. Part 1: Determinació de resistències mecàniques.
 • UNE-EN 196-2:2014: Mètodes d’assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciments.
 • UNE-EN 196-3:2005+A1:2009: Mètodes d’assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d’enduriment i de l’estabilitat del volum.
 • UNE-EN 196-5:2011: Mètodes d’assaig de ciments. Part 5: Assaig de putzolanicitat per als ciments putzolànics.
 • UNE-EN 196-6:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Part 6: Determinació de la finura.
 • UNE-EN 196-7:2008: Mètodes d’assaig de ciments. Part 7: Mètodes de presa i preparació de mostres de ciment.
 • UNE-EN 196-8:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Part 8: Determinació de la calor d’hidratació. Mètode per dissolució.
 • UNE-EN 196-9:2011: Mètode d’assaig de ciments. Part 9: Determinació de la calor d’hidratació. Mètode semi-adiabàtic.
 • UNE-EN 196-10:2008: Mètode d’assaig de ciments. Part 10: Determinació del contingut de crom (VI) soluble en aigua en ciments.
 • UNE-EN 413-2:2006: Ciments d’obra de paleta. Part 2 : Mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 450-1:2013: Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 451-1:2006: Mètodes d’assaig de cendres volants. Part 1: Determinació d’òxid de calç lliure.
 • UNE-EN 459-1: 2011: Calçs per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 459-2: 2011: Calçs per a la construcció. Part 2: Mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 933-9: 2010+ A1:2013: Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè.
 • UNE-EN 934-2: 2010+ A1:2012: Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge.
 • UNE-EN 12878:2007: Pigments per a la coloració de materials de construcció fabricats a partir de ciment i/o calç. Especificacions i mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 12878:2007 ERRATUM:2008: Pigments per a la coloració de materials de construcció fabricats a partir de ciment i/o calç. Especificacions i mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 13639:2002: Determinació del carboni orgànic total en la calcària.
 • UNE-EN 13639:2002/AC: 2005: Determinació del carboni orgànic total en la calcària.
 • UNE-EN ISO/IEC 17065:2012: Avaluació de la conformitat. Requisits per a organismes que certifiquen productes, processos i serveis. (ISO/IEC 17065:2012).
 • UNE-EN ISO/IEC 17021: 2015: Avaluació de la conformitat. Requisits per als organismes que realitzen l’auditoria i la certificació de sistemes de gestió. (ISO/ IEC 17021: 2015).
 • UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. (ISO 9001:2005).
 • UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. (ISO 9001:2008/Cor 1:2009).
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2005: Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM: 2006: Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge. (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006).
 • UNE-ISO 9277: 2009: Determinació de l’àrea superficial específica dels sòlids mitjançant l’adsorció de gas utilitzant el mètode BET.

Normes de referència de ciments subjectes al Reial decret 1313/1988

Els ciments subjectes al Reial decret 1313/1988 són tots aquells que presenten característiques addicionals de resistència als sulfats, resistència a l’aigua de mar o blancor, així com aquells amb característiques especials, que les seves característiques no estan definides per cap norma europea harmonitzada.

 • UNE 80303-1:2013: Ciments amb característiques addicionals. Part 1: Ciments resistents als sulfats.
 • UNE 80303-2:2011: Ciments amb característiques addicionals. Part 2: Ciments resistents a l’aigua de mar.
 • UNE 80305:2012: Ciments blancs.
 • UNE 80307:2001: Ciments per a usos especials.
 • UNE-EN 197-2:2014: Ciment. Part 2: Avaluació de la conformitat.
 • UNE 80117:2012: Mètodes d’assaig de ciments. Assajos físics. Determinació del color en el ciment i clínker blanc.
 • UNE 80216:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Determinació quantitativa dels components.
 • UNE 80220:2012: Mètodes d’assaig de ciments. Anàlisi química. Determinació de la humitat.
 • UNE 80304:2006: Ciments. Càlcul de la composició potencial del clínker portland.
 • UNE 80402:2008: Ciments. Condicions de subministrament. UNE 80402:2008/M1:2011: Ciments. Condicions de subministrament.
 • UNE-EN 196-1:2005: Mètodes d’assaig de ciments. Part 1: Determinació de resistències mecàniques.
 • UNE-EN 196-2:2014: Mètodes d’assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciments.
 • UNE-EN 196-3:2005+A1:2009: Mètodes d’assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d’enduriment i de l’estabilitat del volum.
 • UNE-EN 196-5:2011: Mètodes d’assaig de ciments. Part 5: Assaig de putzolanicitat per als ciments putzolànics.
 • UNE-EN 196-6:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Part 6: Determinació de la finura. UNE-EN 196-7:2008: Mètodes d’assaig de ciments. Part 7: Mètodes de presa i preparació de mostres de ciment.
 • UNE-EN 196-8:2010: Mètodes d’assaig de ciments. Part 8: Determinació de la calor d’hidratació. Mètode per dissolució.
 • UNE-EN 196-9:2011: Mètode d’assaig de ciments. Part 9: Determinació de la calor d’hidratació. Mètode semi-adiabàtic.
 • UNE-EN 196-10:2008: Mètode d’assaig de ciments. Part 10: Determinació del contingut de crom (VI) soluble en aigua en ciments.
 • UNE-EN 413-2:2006: Ciments d’obra de paleta. Part 2: Mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 450-1:2013: Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 451-1:2006: Mètodes d’assaig de cendres volants. Part 1: Determinació d’òxid de calç lliure.
 • UNE-EN 459-1: 2011: Calçs per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat.
 • UNE-EN 459-2: 2011: Calçs per a la construcció. Part 2: Mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 933-9: 2010+A1:2013: Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. Assaig de blau de metilè.
 • UNE-EN 934-2: 2010+A1:2012: Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge.
 • UNE-EN 12878:2007: Pigments per a la coloració de materials de construcció fabricats a partir de ciment i/o calç. Especificacions i mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 12878:2007 ERRATUM:2008: Pigments per a la coloració de materials de construcció fabricats a partir de ciment i/o calç. Especificacions i mètodes d’assaig.
 • UNE-EN 13639:2002: Determinació del carboni orgànic total en la calcària.
 • UNE-EN 13639:2002/AC: 2005: Determinació del carboni orgànic total en la calcària.
 • UNE-EN ISO/IEC 17065:2012: Avaluació de la conformitat. Requisits per a organismes que certifiquen productes, processos i serveis. (ISO/IEC 17065:2012).
 • UNE-EN ISO/IEC 17021: 2015: Avaluació de la conformitat. Requisits per als organismes que realitzen l’auditoria i la certificació de sistemes de gestió. (ISO/ IEC 17021: 2015).
 • UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. (ISO 9001:2015).
 • UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. (ISO 9001:2008/Cor 1:2009).
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2005: Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM: 2006: Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge. (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006).

UNE-ISO 9277: 2009: Determinació de l’àrea superficial específica dels sòlids mitjançant l’adsorció de gas utilitzant el mètode BET.