LES 12 ETAPES DE FABRICACIÓ

Fases del procés de producció típic del ciment

1. Explotació de la pedrera
Mitjançant petites detonacions controlades, s’extreu la pedra calcària, matèria primera principal del procés.

2. Trituració
La pedra calcària es tritura en fases successives fins a arribar a fragments d’uns 50 mm.

3. Transport de les materies primeres
Els materials es transporten mitjançant cintes cobertes per minimitzar les emissions de pols i contaminants.

4. Prehomogeneizació
Partint de les qualitats variables de la pedra, s’aconsegueix una composició mineralògica uniforme, el cru.

5. Emmagatzematge i mòlta de cru
Amb molins de barres o boles d’acer s’obté la granulometria idònia per formar la farina de cru.

6. Preescalfament
La farina de cru passa pel bescanviador de ciclons de precalcinació, on s’aprofita la calor residual dels gasos del forn.

7. Forn rotatori: calcinació i refredament
La farina de cru és objecte d’una sèrie de transformacions físiques i químiques que tenen lloc als grans forns rotatoris:

• fins als 150 ºC, assecat;
• fins als 500 ºC, deshidratació de l’argila;
• entre 550 ºC i 1.100 ºC, descarbonatació;
• entre 1.300 ºC i 1.500 ºC, clinquerització;.

El clínquer passa d’1.450 ºC a 140 ºC, aproximadament, mitjançant graelles de refrigeració o tubs satèl·lit adossats al forn, des d’on s’envien els gasos alliberats cap al punt 6.

8. Emmagatzematge de clínquer

9. Mòlta de clínquer i fabricació de ciment
Una vegada dosificades les addicions, el guix i altres additius, els materials es molen i homogeneïtzen fins a l’obtenció del producte final: ciment pòrtland.

10. Emmagatzematge del ciment

11. Ensacat o expedició a dojo

12. Venda i transport