ECONOMIA CIRCULAR

El sector del ciment ha estat pioner a Europa en l’aplicació d’estratègies d’eficiència energètica

Essencialment, l’economia circular és una estratègia d’eficiència: “fer més amb menys”. Consisteix tant a reduir el consum de materials en la fase de producció de béns, com minimitzar la generació de residus. D’aquesta manera, és passa d’un flux lineal de materials (recurs-producte-residu) a un flux circular (recurs-producte-recurs reciclat). I tot això, coordinat amb el progressiu abandó de l’ús de combustibles fòssils (que són contaminants i cars) per energia renovable. És de la combinació d’aquestes dues polítiques que sorgeix el concepte d’aprofitament energètic dels residus que ni s’han pogut evitar, ni es poden reutilitzar ni reciclar. La biosfera és la gran beneficiada perquè, a part de disminuir el consum de combustibles fòssils, es produeix un descens dràstic dels abocadors.

El sector del ciment ha estat pioner a Europa en l’aplicació dels principis de l’economia circular. Les fàbriques utilitzen des de fa molt temps, per exemple, enderrocs d’edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres per al seu producte. És l’anomenada valorització material, i serveix per integrar en el cicle productiu deixalles que, en cas contrari, anirien a abocadors, perjudicant els entorns naturals. També en l’aprofitament energètic de residus les cimenteres són capdavanteres, a partir de les experiències de països capdavanters en la protecció mediambiental com Alemanya, Holanda o Àustria. I ho fan des de la passada dècada dels 80, obtenint calor per als seus forns mitjançant la combustió d’una gamma de residus que van des de restes forestals en plàstics, passant per pneumàtics fora d’ús o farines càrniques.

ELS AVANTATGES AMBIENTALS DE L’APROFITAMENT ENERGÈTIC DELS RESIDUS

L’aprofitament tèrmic dels residus és una font de competitivitat per a les empreses, ja que el cost d’aquesta energia és inferior a la dels combustibles fòssils. Però sobretot representa una contribució mediambiental de primera magnitud:

 • redueix les emissions de CO2 i permet frenar el canvi climàtic
 • minora els abocadors, la qual cosa evita riscos de contaminació en sòl i aire, i d’incendi de les deixalles abocades
 • disminueix el consum de combustibles fòssils no renovables
 • atès que es realitza en l’àmbit de la proximitat territorial, atenua efectes negatius per l’aire o la naturalesa derivats de les emissions per transport de combustibles procedents d’altres continents


La indústria cimentera catalana és escrupolosa amb l’aprofitament energètic de residus, ja que respecta completament la jerarquia de gestió d’aquests productes: la valorització és només una política d’actuació a aplicar quan no es pugui evitar la generació de deixalles o el seu reaprofitament o reciclatge. Aquest és també un compromís ferm de la indústria, que encaixa a la perfecció amb l’estratègia de l’economia circular.

UNA PRÀCTICA SEGURA PER A LES PERSONES I L’ENTORN NATURAL

La seguretat per a la salut humana i la qualitat de l’aire de la valorització energètica en forns de clínquer està avalada per una nombrosa i documentada literatura científica, fruit de recerques i treballs de camp d’universitats i organismes públics i privats d’Europa i d’Amèrica del Nord. Tots els estudis conclouen que no hi ha canvi significatiu en els paràmetres dels gasos emesos durant la valorització energètica de residus respecte de les emissions produïdes usant combustibles fòssils.

Entre aquests estudis cal citar:

 • Towards a better exploitation of the technical potential of waste-to-energy. JRC Science for Policy Report 2016. European Commission
 • Karstensen, K.H. 2008. Formation, release and control of dioxins in cement kilns. Chemosphere,70
 • Pegg, m.j. Amyotte, P.R., Fels, M., Cumming, C.R. & Poushay, J.C. 2007. An assessment of the use of tires as an alternative fuel.
 • Lavall, A., García, A., González, C., Liebert, C. & Perret, J.F. 2010. Estudio sobre las emisiones y su posible efecto sobre el medio ambiente y la salud en el entorno de plantas cementeras. Cemento Hormigón, 398
 • CANTOX Environmental, Mississauga, Ontario. Literature Review & Assessment of Public Health Impacts of Alternative fuels use in the Cement Industry. Report to the Cement Association of Canada, September 2006
 • Abad, E., Martínez, K., Caixach, J. & Robera, J. 2004. Polychlorinated dibenzo-p-dioxin/plychlorinated dibenzofuran releases to the atmosphere form the use of secondary fuels during clinker formation. Environmental Science &Technology, 38
 • Schneider, M. 1996. PCDD/F emissions from Germany cement clinker kilns. Organohalogen Compounds, 27
 • Richards, J., Goshaw, D., Speer, D., & Holder, T. 2008. Air emissions data summary for portland cement pyroprocesing operations firing tire-derived fuels. PCS R&D Serial, 3050

A més, les emissions dels gasos procedents de la valorització energètica estan controlats de forma contínua per l’Administració. I totes les sèries històriques acumulades demostren que sempre estan per sota dels límits marcats per la normativa legal europea.

UNA TECNOLOGIA APROPIADA PER GARANTIR BENEFICIS SOCIALS, AMBIENTALS I EMPRESARIALS

Hi ha dos grans avantatges de les fàbriques de ciment en el procés d’aprofitament energètic procedent dels residus, especialment si es compara amb les plantes incineradores convencionals que es dediquen a fabricar energia amb ells. D’un costat, per les seves prestacions: els materials dins d’un forn de ciment cremen més temps i a molta més temperatura, la qual cosa facilita la destrucció dels compostos orgànics dels combustibles introduïts. De l’altre, les cendres i escòries que es generen durant la crema s’integren al producte que es fabrica, cosa que no ocorre amb les incineradores, que produeixen energia, però generen un residu nou que cal gestionar. En les plantes cimenteres, el concepte d’economia circular pren el seu màxim vol.

De manera resumida, la valoración energética de residuos es una práctica:

 • Segura per la salut
 • Beneficiosa per el Medi Ambient
 • Compatible amb la jerarquía dels residus
 • Útil per a la societat
 • Font de competitivitat per a les empreses
 • Essencial en la lluita contra el Canvi Climàtic