A L’AVANTGUARDA EN PREVENCIÓ

La seguretat i la salut de les persones, un compromís fonamental de la indústria cimentera

Prevención de riesgos laborales | Seguridad y salud de las personas

Prevenció, minimització de riscos i recerca

La indústria cimentera desenvolupa el seu compromís amb la seguretat i la salut dels seus empleats, però també del conjunt de la societat, mitjançant una doble via d’actuació. D’una banda, invertint constantment en prevenció i minimització de riscos laborals.

De l’altra, a través de programes continuats de recerca i qualitat del producte, a fi que les construccions sobre la base de ciment serveixin de protecció contra desastres naturals i per a la seguretat de la població, afavorint el seu desenvolupament social i personal.

OBJECTIU: ZERO ACCIDENTS

El sector cimenter s’ha convertit en un dels més segurs de la indústria. La reducció dels índexs de sinistralitat en els últims anys confirma l’encert de les accions i decisions preses en aquesta matèria. Són habituals, per exemple, períodes de més de 100 dies sense accidents amb resultat de baixa, havent-se aconseguit fins i tot períodes de més d’1 any en algunes plantes de fabricació.
Les empreses cimenteres parteixen del principi que tots els accidents laborals són evitables i, per aquest motiu, s’han marcat l’objectiu d’“accidents zero”. El sector està en l’avantguarda de la prevenció i minimització de riscos laborals, com corroboren els índexs de Freqüència, Gravetat i Incidència (barems estadístics recomanats per l’Organització Internacional del Treball, OIT).

Els treballadors estan implicats en el disseny i seguiment de les mesures de seguretat, que comencen per la conscienciació i la informació. Les fàbriques s’han dotat de diferents instruments i de polítiques de comunicació i formació per garantir la salut i seguretat laborals:

El Pla de prevenció de riscos laborals

És el document bàsic que integra els compromisos, les activitats i les responsabilitats per gestionar la prevenció.

El manual de seguretat i salut

És l’eina que no solament està a disposició dels empleats, sinó també dels treballadors concertats o externs, sobre els quals es fa un seguiment previ a la contractació i durant el seu treball.

Les inspeccions

Els controls que fan els equips de les fàbriques encarregats de comprovar que es compleixin les mesures preventives, per garantir les condicions de seguretat.

Els comitès de seguretat i de salut

Estan integrats per delegats de prevenció (triats entre els representants dels treballadors) i per tècnics de prevenció que es reuneixen periòdicament per analitzar tot tipus d’accidents i d’incidències, així com buscar millores.

Els serveis de prevenció

Són el conjunt de recursos, tant humans com materials, destinats a vetllar per la protecció dels treballadors i pel compliment de les normatives.

 • Defineixen i apliquen els plans d’actuació
 • Avaluen els factors de risc
 • Determinen les prioritats
 • Informen i formen als treballadors
 • Presten primers auxilis
 • Executen plans d’emergència
 • Controlen la salut dels treballadors

UNA SOCIETAT PROTEGIDA

Investigamos para una mayor seguridad y aumentar el umbral de prevención de desastres naturales

El formigó -un material format essencialment per ciment al que s’afegeix àrids i aigua- és un material versàtil i funcional, imprescindible per al desenvolupament de les societats modernes. Les seves múltiples aplicacions aporten beneficis funcionals, a més de facilitar la coexistència pacífica i segura entre l’activitat humana i el medi ambient.

I és que el medi ambient pot ser perillós per a l’home. La naturalesa es troba en canvi continu i algunes de les seves manifestacions més violentes, com inundacions, huracans o terratrèmols, onades de fred o calor, etc., són fortament agressives amb les espècies vives. D’altra banda, l’activitat de l’home té una contínua incidència sobre la naturalesa, que pot arribar també a ser molt agressiva amb ella (accidents en instal·lacions industrials, abocaments químics, explosions, incendis, etc.).

Des del seu descobriment, el ciment pòrtland ha permès el desenvolupament de materials i tècniques constructives que ajuden a evitar o minimitzar tots aquests efectes. Per reforçar les seves prestacions, les empreses realitzen importants inversions en R+D+i per oferir productes que cobreixin les necessitats de desenvolupament de manera òptima i respectuosa amb el seu entorn en àmbits com:

Aigua potable

El formigó és imprescindible per a les infraestructures de proveïment d’aigua (preses, pous, canals, conduccions, plantes dessaladores, depuradores, dipòsits…), per a la recollida i tractament d’aigües residuals i també per al tractament de residus sòlids.
Els sistemes de control i potabilització de l’aigua són vitals per garantir la higiene, evitar malalties i millorar la salut.

Protecció contra la meteorologia

La construcció amb formigó aporta mesures protectores i defensives contra la força de la naturalesa (inundacions, tempestes, huracans, incendis, erupcions volcàniques). Al revés, els derivats del ciment també poden evitar o minimitzar els impactes que té l’activitat humana sobre el medi ambient.

Desenvolupament social i personal

El formigó facilita l’existència de serveis i infraestructures que permeten el desenvolupament econòmic de les societats:

 • Mobilitat: carreteres, ferrocarrils, aeroports
 • Cultura i oci: museus, teatres, universitats, restaurants…
 • Productivitat: fàbriques, centres comercials
 • Comfortabilitat: cases, habitatges condicionats i segurs