L’Informe Agregat corresponent a 2023 de l’Acord Voluntari signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Ciment Català posa de relleu, un any més, la bona conducta ambiental de les fàbriques catalanes. L’esborrany de l’Informe, que s’aprovarà en dates pròximes, ratifica que, com en anys anteriors, s’ha arribat al 100% d’assoliment en tots els valors límit d’emissió per a cadascun dels focus emissors a l’atmosfera. Aquests valors límit d’emissió no superen els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors tècniques disponibles establertes per la Unió Europea.

Pel que fa a emissions de partícules de fonts canalitzades dels forns, la mitjana anual, obtinguda a les diferents plantes, ha estat molt per sota del valor objectiu fixat (<50% en tots els casos). Pel que fa a la resta de contaminants d’aquestes fonts, estan també per sota dels valors objectius establerts en totes les plantes. Quant a la resta de focus, diferents dels forns, també totes les plantes estan per sota dels objectius fixats.

Aquests resultats són conseqüència directa de les inversions que les fàbriques catalanes de ciment han vingut realitzant als darrers anys. A l’exercici 2023, la indústria va invertir 6.249.775,88 € en millores ambientals, situant-se en nivells similars als dels darrers anys, i amb una certa tendència d’increment des de  2016.

Les principals inversions en el transcurs de 2023 han estat la valorització de residus en la fabricació del ciment com a utilització de combustibles alternatius (valorització energètica); la millora de l’eficiència energètica; i la prevenció i reducció de les emissions de partícules a l’atmosfera provinents de les operacions d’emmagatzematge, manipulació i transport de materials, i la reducció de soroll.

Els Informes agregats anuals són ja una tradició dels Convenis i Acords voluntaris en l’àmbit ambiental i de la sostenibilitat entre la Generalitat i el sector del ciment a Catalunya, representat per Ciment Català. Aquests Convenis i Acords (tres en total amb les seves pròrrogues) han estat en vigor des de 2002, en què es va firmar el primer d’ells, i tenen continuïtat fins ara.