Valorització material

L'estalvi en el consum de recursos naturals per a la fabricació de clínquer va fregar les 74 mil tones durant 2020 gràcies a l'aprofitament de residus o subproductes com les escòries granulades, els encenalls de ferro o les cendres procedents de la mòlta de ciment, entre d'altres. Les 114 mil tones aprofitades d'aquest tipus de materials suposen un increment del 6% sobre l'exercici anterior.

Aquesta pràctica, coneguda com a valorització material, permet reduir l'ús de matèries primeres naturals, de manera que es minimitza l'impacte en les explotacions a cel obert. L'ús de residus per fabricar clínquer forma part de l'estratègia d'Economia Circular que segueixen les empreses cimenteres.

Tipus de residu / subproducte 2018 2019 2020 Var.
Sorres de fundició 715 0 0,62 100%
Cendres mòlta ciment 42.410 41.192 23.658 -43%
Llots deshidratats per a cru 2.285 8.573 806 -91%
Llots amb carbonat (papereres industrials) 4.485 2.599 6.461 149%
Sorres contaminades amb hidrocarburs 705 194 978 405%
Residus de formigó 5.873 5.092 4.477 -12%
Residus aportadors de ferro (silicat de ferro) 4.976 8.100 0 -100%
Altres matèries primeres alternatives 13.137 15.831 5.845 -63%
Encenalls de ferro 28.413 26.058 26.136 0,3%
Escòries granulades 27.328 100%
Escòries blanques de la siderúrgia 759 100%
Escòries tèrmiques 3.178 100%
Residus de roques industrials, ornamentals i derivats del cru 14.959 100%

Total

102.999

107.640

114.585

6%

% de matèria primera valoritzada materialment

2,6%

1,8%

1,9%

3%

tones evitades d'explotació de residus naturals

76.235

81.152

73.909

-9%

Nota: Dades en tones

Font: Generalitat de Catalunya

Anar a l'inici