El programa de restauració de pedreres de la Generalitat va comptar, durant 2018, amb un total de 445 inspeccions sobre 384 activitats extractives, segons l’informe donat a conèixer en la darrera reunió del Consell Assessor d’Àrids de Catalunya, celebrada a Barcelona el 10 de juliol. El Consell Assessor, format per tècnics de l’administració catalana de diferents àmbits (empresa, medi ambient, territori, mines, …), representants dels sectors industrials involucrats, entre els quals Ciment Català, i altres entitats com ara col·legis professionals, universitats, sindicats o ONGs, va destacar vies paradigmàtiques de restauració i del seu seguiment, amb tècniques d’informació avançades com ara la utilització de drons, l’obtenció de perfils espectrals i la reproducció computeritzada de l’orografia.

Els plans de restauració formen part de les concessions d’explotació que atorga la Generalitat, i tenen per objectiu potenciar la biodiversitat d’espècies animals o vegetals de cada zona, i afavorir el desimpacte ambiental d’aquestes àrees naturals.

La reunió del Consell va servir també per analitzar la demanda d’àrid i plantejar l’estudi de l’equilibri amb l’oferta disponible a mig i llarg termini a Catalunya per tal de cobrir les necessitats per a la futura construcció o manteniment d’infraestructures. També es va presentar la situació general del sector durant 2018 i es van revisar aspectes més tècnics i normatius de les llicències d’explotació de pedreres, com ara el cens d’activitats extractives sotmeses a intervenció ambiental, la incorporació de les condicions ambientals als permisos miners, les inspeccions d’inici i final del període de garantia o el dipòsit i retorn de les fiances de restauració, entre altres assumptes.