L’experiència de les fàbriques de ciment catalanes en l’aprofitament de residus, tant com a matèria primera com a font d’energia, serà una de les aportacions de Ciment Català a Catalunya Circular, l’observatori sobre economia circular que la Generalitat ha posat en marxa aquest maig de 2018.  Aquest espai  pretén esdevenir un punt de referència per al desplegament i integració de l’economia circular a Catalunya. Amb una vintena d’associacions i entitats ja adherides (entre elles, patronals i sindicats), la plataforma permet compartir bones pràctiques perquè serveixin d’exemple per a altres entitats o empreses, i mostrar l’avanç i el grau de compromís de la societat catalana en aquesta matèria.

La indústria del ciment, de la que Ciment Català és la màxima representant a Catalunya, ha vingut desenvolupant ens els darrers anys una aposta clara i decidida en la implantació dels principis de l’economia circular, que es basa en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials. S’oposa al model lineal d’extreure, fabricar, usar i llençar, i prima la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge dels materials i productes existents. Aquest model s’emmarca dins l’economia verda, entesa com un model més ampli que integra la dimensió social i la conservació dels ecosistemes; una economia que millora el benestar humà i l’equitat social, i redueix els riscos ambientals.

En concret, les plantes cimenteres reciclen una gran quantitat de subproductes industrials, ja sigui per substituir parcialment les matèries primeres (cendres de pirita, llots de paperera, sorres de fosa, residus de demolició i enderrocs de construcció) o com a addicions del ciment (cendres volants procedents de centrals tèrmiques de carbó, escòries granulades de forn alt, putzolanes industrials, guix industrial), de manera que s’evita que la destinació final d’aquests residus pugui ser l’abocador.

De manera complementària s’ha vingut aplicant una política de substitució dels combustibles fòssils mitjançant l’aprofitament energètic de residus com per exemple els llots secs de depuradora, els CSR (combustibles sòlids recuperats), fustes, farines càrnies o pneumàtics fora d’ús. Al 2016, gairebé un terç de l’energia consumida als forns de ciment de Catalunya van provenir de combustibles alternatius, evitant així que aquells residus vagin a abocador, i minimitzant emissions contaminants derivades del transport i combustió de combustibles fòssils.