Durant el mes d’octubre, el Consell Directiu de Ciment Català ha realitzat dues sessions de treball al Parlament de Catalunya amb els màxims dirigents de dues comissions parlamentàries tan rellevants per al sector com són la d’Economia i Hisenda i la de Medi ambient i Sostenibilitat. El 4 d’octubre, la reunió amb Antoni Castellà (president de la Comissió d’Economia i Hisenda) va servir per exposar l’angoixant situació de la indústria catalana del ciment en l’actual context de crisi, molt afectada per la caiguda dràstica del consum (més d’un 80% en els últims 8 anys). Una caiguda en la qual el descens de les licitacions públiques ha tingut molt a veure. Els representants de les cimenteres van demanar a Castellà un esforç del Govern per a la inversió en infraestructures, ja que no és només una fórmula d’ajudar a la recuperació del sector sinó també una estratègia per mantenir la competitivitat del país.

Per la seva banda, la visita a Germà Bel (president de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat) va tenir lloc en seu parlamentària el 17 d’octubre. En el curs de la trobada, Ciment Català va fer palès el compromís del sector cap al Desenvolupament Sostenible, exemplificat amb la implantació per endavant de totes les mesures per a la millora ambiental incloses en el II Acord Voluntari i en el volum d’inversions en tecnologia per minimitzar l’impacte en l’entorn natural. Els membres del Consell van demanar a Bel el suport per ampliar la varietat i el volum de residus a utilitzar com a combustible en fàbriques, en la línia empresa als principals països d’Europa des de fa més de 30 anys, en el que és una estratègia d’eficiència energètica i una contribució sectorial a la reducció d’abocadors.