L’esforç i les inversions de les fàbriques de ciment catalanes per a la protecció del medi ambient han aconseguit, al 2018, una reducció de 93.000 tones en les emissions de CO2. Aquest resultat confirma l’encert de les polítiques mediambientals del sector, basat en l’aplicació dels principis  de l’Economia Circular, i en la recuperació de residus per a ser valoritzats materialment (incorporats al producte final) i energèticament (usats com a combustible alternatiu). La disminució de les emissions equival a un 3% de les de 2017.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la Llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió (RCDE) dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). En el seu conjunt, les 121 instal·lacions incloses en l’RCDE han aconseguit una reducció de 422.720 tones de CO2–un 2,83%– respecte l’any anterior. La reducció s’ha produït pel descens de dos sectors, l’elèctric i el ciment. La producció d’electricitat ha obtingut la baixada més important, reduint un total de 375.000 tones de CO2, gràcies principalment a què el 2018 ha estat molt plujós, i això té un efecte directe sobre la producció i emissions del sector. La resta de sectors no han tingut grans variacions i es mantenen en un escenari relativament estable respecte els anys anteriors.

En el Comunicat emès per la Generalitat, que va acompanyat d’un extens informe, es constata que del total d’emissions del sector industrial, un 81% es deuen a la combustió, mentre que l’altre 19% prové d’altres processos, majoritàriament de la descarbonatació de matèries primeres com la pedra calcària que s’usa per a fabricar ciment. La Generalitat remarca que “les emissions derivades de la combustió són les que tenen més capacitat per reduir a curt i mig termini, sigui millorant l’eficiència dels processos, sigui mitjançant la introducció gradual de combustibles alternatius amb un contingut de carboni nul o inferior al dels fòssils”. Una i altra estratègia són aplicades amb èxit per les fàbriques de ciment a Catalunya, fins al punt que a l’any 2018 van aconseguir estalviar 224.276 tones del total de drets d’emissió de CO2 assignats pel RCDE.