Segons un Informe de la Generalitat, a l’exercici 2018, la indústria cimentera catalana va invertir 3.656.883,96 € en millores ambientals, principalment focalitzades en la valorització energètica de residus, en la reducció de les emissions de partícules dels forns de ciment, en l’increment de l’eficiència energètica i en la disminució de l’impacte visual. Durant l’any 2018 la inversió ambiental va ser superior a la de l’any 2017 (2.852.454,50 €). La reunió de seguiment de l’Acord Voluntari signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i Ciment Català del passat 8 de novembre va posar de relleu, a més, que es pot considerar que les empreses associades a Ciment Català compleixen amb les determinacions de la Decisió d’Execució de la Comissió UE 2013/163/UE, de 26 de març de 2013, per la que s’estableixen les conclusions sobre les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment. També es va confirmar que els objectius ambientals per a les emissions s’han complert en un 100%.

Així mateix es va constatar que el nivell de substitució energètica s’ha vist afectat, durant 2018, per la manca de disponibilitat de combustibles alternatius competitius (més quantitat i varietat) que ha donat lloc a que el percentatge de substitució es mantingués quasi sense variació (30,57 %), i que se situa a nivells llunyans dels inicialment plantejats. Ara per ara es veu difícil assolir l’objectiu del 60% de valorització energètica el 2020.

 

A la sessió de treball també es van comentar futures actuacions relatives a la millora de la comunicació amb la administració ambiental sobre valoració d’inspeccions d’instal·lacions. Es va avalar, també, la realització d’iniciatives informatives a la societat per transmetre el comportament ambiental de les fàbriques. Per últim, Generalitat i indústria cimentera treballen en la potenciació de la valorització energètica de residus per evitar la seva destinació a incineració o abocador i reduir simultàniament les emissions de CO2.