La darrera reunió de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment, celebrada entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el passat 11 de novembre, ha posat de manifest el compliment absolut dels objectius ambientals pel que fa a les emissions de totes les fàbriques catalanes. La reunió es va centrar en el tancament de les dades relatives a 2019, en el que la indústria cimentera catalana va invertir 6,1 milions d’euros en millores ambientals, principalment focalitzades en la reducció de les emissions de partícules dels forns de ciment, en la disminució de l’impacte visual, en la valorització energètica de residus, en la qualitat dels abocaments a l’aigua i en la reducció de les emissions d’olors. Aquesta inversió del 2019 ha més que duplicat la de l’any 2018. Les diferències més significatives respecte l’any anterior van ser les inversions realitzades en la reducció de les emissions de partícules dels forns de ciment, amb una inversió de 3 milions d’euros, i en les inversions realitzades en la disminució de l’impacte visual, amb un total de 1, 4 milions d’euros.

El grup de treball, després de la presentació de l’informe agregat 2019, va constatar que es va arribar al 100% d’assoliment en tots els valors límit d’emissió per a cada un dels focus emissors a l’atmosfera. Aquests valors límit d’emissió no superen els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors tècniques disponibles establertes per la Unió Europea. També va certificar les empreses associades a Ciment Català compleixen amb les determinacions de la Decisió  d’Execució de la Comissió UE 2013/163/UE, de 26 de març de 2013, per la que s’estableixen les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment.

D’altra banda, la substitució energètica de 2019 es va mantenir en un 34,97 %, lleugerament superior a la de any 2018 però encara lluny de l’objectiu per a l’any 2020 (60%). La manca de disponibilitat de combustibles alternatius competitius (més quantitat i varietat) en va ser la principal causa.

Entre altres qüestions, la reunió també va servir per analitzar el seguiment del protocol per la definició del blanc d’amoníac, que s’ha treballat des de finals de 2018 i s’ha publicat a principis de 2020. També, vistos els resultats aconseguits amb els 3 convenis anteriors, es va començar a debatre sobre la renovació o possible pròrroga de l’Acord Voluntari. Per últim, els representants de la Generalitat van mostrar el seu interès a participar en l’edició del Full de Ruta per a la neutralitat en carboni de la indústria cimentera catalana al 2050, un projecte que van considerar molt útil i exemplar, fins al punt que s’usarà per incentivar les indústries d’altres sectors a desenvolupar una iniciativa semblant.