Representants del sector del ciment a Catalunya, incloent al president de Ciment Català Salvador Fernández Capo, han participat en les treballs preparatoris de la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica, i han assistit a l’acte conjunt que s’ha fet el 17 de gener a Barcelona. La cimera ha estat un primer punt de trobada per estructurar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar l’emergència climàtica amb compromisos, tant de les administracions públiques com de la societat civil i els agents socioeconòmics. En el cas del sector del ciment, aquest compromís coincideix amb el de la indústria europea de ser neutra en carboni al 2050 durant el cicle de vida dels seus productes, en la línia de l’European Green Deal del passat mes de desembre. El Green Deal preveu la reducció progressiva de les emissions de CO2 fins a arribar a un balanç neutre a meitat del segle XXI.

Encara que actualment la petjada de carboni del procés de producció del ciment és rellevant (degut a la descarbonatació de la pedra calcària), aquest impacte es pot reduir mitjançant tècniques innovadores, actualment en desenvolupament. Per altra banda, aquest impacte es veu compensat al llarg de la vida útil dels edificis i infraestructures realitzats amb formigó per la seva durabilitat, inèrcia tèrmica i baix manteniment, entre altres propietats, i també per fenòmens com la recarbonatació, que és una reabsorció permanent del CO2 atmosfèric. La indústria europea preveu l’ús de noves tecnologies emergents, com la captura, emmagatzematge i ús de carboni que, combinades amb l’aplicació de polítiques d’Economia Circular (reaprofitament de residus) i d’eficiència en l’ús de recursos, han de permetre assolir una reducció potencial del 100% l’any 2050.

La primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica, promoguda per la Generalitat amb la voluntat d’implicar institucions, organitzacions i societat civil, ha vingut precedida per una dotzena de reunions amb representants de diferents sectors econòmics i socials catalans. En total hi han participat 223 persones de 191 empreses, organitzacions i institucions, de 21 sectors (entre ells, la indústria catalana del ciment). Totes aquestes entitats han estat cridades a sumar-se a iniciatives que contribueixin a fer una transició més ràpida, més justa i més eficaç cap a una economia amb neutralitat climàtica.