La Generalitat i la indústria catalana del ciment comparteixen una mateixa voluntat d’accentuar els valors de Sostenibilitat en la promoció i licitació d’obres públiques. Aquesta coincidència va quedar de nou palesa en la reunió del passat 30 de novembre entre Joan Jaume, president d’Infraestructures.cat (l’empresa pública encarregada de projectar, construir, conservar, i explotar infraestructures i edificacions del Govern) i una delegació de Ciment Català, encapçalada pel seu president Salvador Fernández Capo. D’aquesta manera, a la licitació pública cada cop serà més important donar menys pes a l’oferta econòmica per incloure, a canvi, criteris socials i ambientals. L’objectiu final és limitar les baixes econòmiques i prioritzar aspectes de qualitat i durabilitat.

Durant la sessió de treball, les dues parts van destacar que aquests criteris han de ser quantificables, per evitar arbitrarietats o errors d’aplicació. Entre els paràmetres o informació que es poden utilitzar estan l’Índex de Contribució de l’Estructura a la Sostenibilitat (de l’actual Instrucció del formigó estructural, EHE-08, o del futur Codi Estructural), els Distintius Oficialment Reconeguts (DOR) o les Declaracions Ambientals de Producte (DAP). També, en el futur, es podrien aplicar els Distintius de Qualitat Oficialment Reconeguts (DCOR) o els Distintius de Sostenibilitat Oficialment Reconeguts (DSOR), recollits al futur Codi Estructural, entre altres.

L’aportació social i la minimització de l’impacte ambiental que s’aconseguirà amb l’ús d’aquests criteris permetrà, a més, que la construcció de carreteres, ferrocarrils, depuradores, ports o xarxes d’abastament d’aigües assoleixin una qualitat i un temps de vida superior. Equipaments com escoles, hospitals o poliesportius també es beneficiaran d’una pràctica a la que ciments i formigons, també identificats pels seus ICES, DOR, DCOR, DSOR o DAP, hi contribuiran decisivament.