Directius de Ciment Català i de les quatre empreses associades han mantingut, durant les darreres setmanes, diverses reunions amb tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per al desenvolupament del III Acord Voluntari. Aquest conveni, signat entre l’administració pública i la indústria cimentera el 6 de juliol de 2017, preveu incrementar l’eficiència en l’ús de recursos a les fàbriques, i també promou la transició de les empreses i el sector cap als postulats de l’Economia Circular. Aquests contactes es mantenen regularment entre ambdues parts, Generalitat i sector, per tal de concretar actuacions de millora de l’activitat industrial en relació amb el medi ambient i la sostenibilitat.

De manera específica, a les reunions d’aquesta tardor i hivern s’ha començat a plantejar la forma de mesurar a les fàbriques les emissions d’amoníac derivades de la utilització de sistemes de reducció selectiva no catalítica (SNCR) que constitueixen una Millor Tècnica Disponible (MTD) del sector del ciment, definida com a tal a nivell europeu. Aquest sistema està instal·lat a totes les fàbriques de ciment catalanes per tal de reduir les emissions contaminants d’òxids de nitrogen. Aquestes pràctiques consisteixen en la injecció d’amoníac al procés de fabricació per reduir els òxids de nitrogen dels gasos. El mètode comporta la mesura del possible excés d’addició d’amoníac per evitar la seva emissió i malbaratament.

A les sessions de treball també s’han començat a dissenyar ja futures actuacions relatives a la millora de la comunicació amb la administració ambiental sobre criteris d’inspecció d’instal·lacions. Així mateix, s’ha considerat la realització d’iniciatives informatives a la societat per transmetre el comportament ambiental de les fàbriques. Per últim, Generalitat i indústria cimentera treballen també en la potenciació de la valorització energètica de residus per evitar la seva destinació a incineració o abocador i reduir simultàniament les emissions de CO2.