Una delegació de Ciment Català encapçalada pel president Salvador Fernández Capo i tècnics de les quatre empreses associades ha fet una visita el 29 de maig a les instal·lacions de l’Ecoparc 2, ubicat a Montcada i Reixac. Durant el recorregut han estat informats detalladament del procés de tractament dels residus corresponents a la fracció resta i, de manera especial, del que s’aplica a la part de rebuig d’aquesta fracció. El propòsit de la visita era contrastar fins a quin punt aquest material es pot aprofitar per a les fàbriques de ciment i evitar, d’aquesta manera, que vagi a incineració o a abocador amb el consegüent impacte sobre el medi ambient.

El rebuig de la fracció resta és el producte que queda desprès de separar els components reciclables i d’aprofitar al màxim la matèria orgànica com a compost. Aquest residu, anomenat MOR (Matèria Orgànica Residual), podria ser re-introduït al cercle productiu de les fàbriques cimenteres en substitució de materials naturals que serien així estalviats en un context d’aprofitament de recursos. D’aquesta manera, la indústria afegiria un nou exemple de compromís amb  l’economia circular i, tot respectant la jerarquia de residus, aportaria una nova contribució a la societat en la gestió d’un material que d’altra banda ja només pot anar a incineració o a abocador.

Mitjançant diversos processos, manuals i mecanitzats, l’Ecoparc acaba extraient quatre recursos dels residus metropolitans de les fraccions orgànica i resta: materials recuperables (envasos, paper i cartró, vidre, etc…), biogàs (una font d’energia renovable generada per la descomposició de la matèria orgànica), compost (adob orgànic que s’utilitza per agricultura i jardineria) i bioestabilitzat (matèria orgànica de menys qualitat que s’utilitza pel rebliment de sòls). Ara, amb la possible utilització del MOR, s’aconseguiria un aprofitament addicional als residus que es generen a les llars de Barcelona i municipis de l’entorn.