El Parlament avala que les fàbriques de ciment aprofitin energèticament els residus. En el Ple celebrat el passat 5 de març, la cambra catalana va rebutjar la petició de la CUP per establir una moratòria per a “totes les autoritzacions d’ampliacions de tipologia o de quantitats de residus i de combustibles derivats de residus amb qualsevol destinació industrial”. El rebuig d’aquest punt de la moció de la CUP ratifica, de fet, la valorització energètica a les fàbriques de ciment, una pràctica que eludeix dipositar-los en abocador o incinerar-los, perquè així s’eviten emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres impactes en el medi natural. Això és particularment beneficiós si es tracta de biomassa, que té un cicle tancat d’emissions de CO2, encara que també inclou la valorització energètica de molts altres residus, evitant així solucions de final de canonada.

El resultat de la votació confirma que resulta innecessari i arbitrari decretar un ajornament per a projectes de valorització energètica que compleixen plenament la normativa i jerarquia de tractament de residus contemplada en les directives de la Unió Europea (UE) i amb vigència a Catalunya. Els objectius europeus marquen que la jerarquia en matèria de residus ha de ser primer treballar per reduir la generació, seguint amb la reutilització, el reciclatge i la valorització material. La valorització energètica és la que evita l’abocament i la incineració sense recuperació dels residus que no poden ser evitats en les etapes anteriors, encara que pot ser també l’opció ambientalment millor per a alguns residus difícils d’evitar, reciclar i valoritzar materialment.

Mentre es tramita la Llei de Prevenció de Residus de Catalunya, que ha de guiar la transició cap a un model circular en l’ús dels recursos, l’aprofitament de residus com a font d’energia permet a les fàbriques catalanes una doble contribució social (gestió dels residus) i mediambiental (estalvi de combustibles fòssils, més contaminants), i ajuda a la seva competitivitat internacional en un moment de crisi del mercat intern. És, a més, una pràctica segura per a la salut de les persones, ja que com demostren els estudis realitzats per diverses universitats i centres d’investigació d’Europa i Amèrica, les emissions produïdes per la combustió d’aquests residus no canvien els valors que es produeixen amb l’ús de combustibles tradicionals com el coc de petroli. I, en tots els casos, estan sempre per sota del llindar que marca la restrictiva normativa ambiental europea.

La Moció rebutjada pel Parlament va ser-ho amb els vots dels grups parlamentaris de JxCat, PSC, Ciutadans i PPC.