Continuant la iniciativa engegada l’any anterior, Ciment Català ha publicat la seva Memòria d’Activitats i de Sostenibilitat corresponent a l’exercici 2019. L’obra, en format digital i accessible des de qualsevol dispositiu, recull les activitat desenvolupades per l’Agrupació, i també presenta un resum de les magnituds del sector en els àmbits de mercat, inversions mediambientals, Economia Circular, salut i seguretat laboral o licitacions públiques, entre moltes altres estadístiques, actualitzades amb les darreres dades disponibles.

Durant l’any 2019, el tradicional compromís amb la protecció natural i ambiental va renovar-se a través, per exemple, de la reducció de les emissions de partícules dels forns. També amb el progressiu -per bé que lent- increment en la valorització energètica de residus, estalviant d’aquesta manera el consum de combustibles fòssils i els consegüents efectes sobre l’escalfament del planeta.

Per una altra banda, l’exercici es va caracteritzar -des d’un punt de vista econòmic i empresarial- per la pèrdua de competitivitat de la indústria catalana, que es va traduir en una caiguda de les exportacions. Els costos de l’energia elèctrica i, sobretot, el preu dels drets d’emissió de CO2 van posar tensió als resultats de les fàbriques, encara afectades per la insuficient recuperació de la crisi econòmica de la dècada anterior.

L’aposta decidida per la neutralitat en carboni a l’any 2050, les polítiques de transparència i desenvolupament sostenible de les companyies associades o les reunions de l’Agrupació amb els grups polítics del Parlament de Catalunya per frenar l’escalada impositiva que pateixen les fàbriques van convertir-se en altres accions rellevants que Ciment Català va impulsar durant l’any 2019, i de les que la Memòria d’Activitats i de Sostenibilitat deixa constància.